Οδηγία ΕΕ σχετικά με τον Οικολογικό σχεδιασμό (ErP)

Τι είναι ο οικολογικός σχεδιασμός?

Ο Οικολογικός Σχεδιασμός μπορεί να γίνει κατανοητός ως φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασμός του προϊόντος που έχει ως στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

BE ECO – THINK GLOBAL: Οικολογικός σχεδιασμός απο την OSRAM

Είναι σημαντικό για εμάς να αναπτύξουμε οικολογικά εξελιγμένα προϊόντα ώστε να συμβάλουμε στη βιώσιμη προστασία των φυσικών πόρων. Τα προϊόντα δημιουργούνται με βάση αυτή τη φιλοσοφία, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη διάρκεια ζωής και την υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Η OSRAM εξασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι μειωμένη, με τον κύκλο ζωής των προϊόντων να είναι βασισμένος στην αειφορία, απο την σύλληψη της ιδεάς του προϊόντος μέχρι την ανακύκλωση.

Διεθνείς στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος

Στο πλαίσιο των στόχων για την προστασία του κλίματος που καθορίστηκαν στο Κιότο το 1997, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε μια σειρά μέτρων για την οικονομική και βιώσιμη χρήση των πόρων.  Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/125/ΕΚ, σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια (ErP). 

Πληροφορίες που απαιτούνται στη συσκευασία - στην επισήμανση προϊόντων σχετικών με ενέργεια και προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια

Ο σκοπός του κανονισμού της ΕΕ 874/2012, είναι να προωθήσει τα πλέον αποδοτικά προϊόντα, απαιτώντας σχετικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στη συσκευασία. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι στο σημείο πώλησης, η συσκευασία του λαμπτήρα πρέπει να αναφέρει την ενεργειακή κατανάλωση του λαμπτήρα.

Εφαρμογή κανονισμών ErP και φωτισμός ειδικού σκοπού

Οι λαμπτήρες ειδικού σκοπού σχεδιασμένοι κυρίως για εφαρμογές όπως σήματα κυκλοφορίας, φωτισμό ζωοτροφείων και οικιακές συσκευές και να αναφέρονται σαφώς ως τέτοια στις συνοδευτικές πληροφορίες του προϊόντος, δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

Αειφορία στην OSRAM

LED Floater Headline