Στοιχεία ηλεκτρονικής έκδοσης

OSRAM GmbH

Εκπρόσωποι: Dr. Olaf Berlien, Ingo Bank και Dr. Stefan Kampmann
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Munich
Germany

Τηλέφωνο:
Φαξ:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Ιστοσελίδα:
+49 89 6213-0
+49 89 6213-2020
webmaster@osram.com
www.osram.com
www.osram.de

 

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου: Peter Bauer
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Dr. Olaf Berlien
Υπεύθυνος σύμφωνα με τη Γερμανική Διακρατική Συμφωνία Ραδιοτηλεόρασης
(§ 55 παράγραφος 2):
Jan-Peter Schwartz
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 Munich
Germany

Κεντρικά γραφεία: Μόναχο
Εμπορικό μητρώο, Δικαστήριο καταχωρήσεων Μονάχου: HRB 201526
Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE 811148275

Γενικές ειδοποιήσεις
Έχει ληφθεί όλη η απαραίτητη μέριμνα για τη διαφύλαξη της ορθότητας και της πληρότητας των δηλώσεων του προγράμματος. Το ενδεχόμενο εμφάνισης ορισμένων σφαλμάτων δεν μπορεί να αποκλειστεί.

LED Floater Headline